Regulamin sklepu Torebki Elegance

Regulamin Sklepu Internetowego ELEGANCE

 1.   Wprowadzenie
 2. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży, przez Klientów sklepu Elegance,
 3.  Regulamin jest zawsze dostępny  na stronie internetowej sklepu www.torebki-elegance.pl
 4. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Dane identyfikacyjne
 6. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym
  www.torebki-elegance.pl, prowadzony jest przez Barbarę Dębską  firma ELEGANCE wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kawaleryjska 17a lokal 21a, 15-324 Białystok

NIP 9660781072, REGON 050316371, BDO 000184859

 1.  Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.
 2. Definicje
 1. Klient – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z ze Sklepu Internetowego
 2. Konsument – Klient, dokonujący z przedsiębiorcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca /Usługodawca –  Barbara Dębska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy ELEGANCE wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kawaleryjska 17a lokal 21a, 15-324 Białystok, NIP 9660781072, REGON 050316371, BDO 000184859
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 2. Sklep/Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.torebki-elegance.pl
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Część  Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, dający  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Kontakt ze Sklepem
 13. Adres Sklepu: Centrum Handlowe Hetman, ul. Kawaleryjska 17a lokal 31f, 15-324 Białystok
 14. Adres e-mail Sprzedawcy: torebki.elegance@gmail.com
 15. Numer telefonu Sprzedawcy: 662 944 980
 1. Numer rachunku bankowego Firmy: 25105018231000009277265873 ING Bank Śląski
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email i numeru telefonu podanych w niniejszym punkcie.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 6:30-13:30
 4. Warunki techniczne       

Korzystanie ze  Sklepu Internetowego ELEGANCE możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient posiada następujące, minimalne wymagania techniczne:

1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

2. dostęp do poczty elektronicznej

3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej

4.  zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

5.  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 • Odpowiedzialność
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 • Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania oraz za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 • Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 • Informacje ogólne

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenia oraz o innych kosztach, będzie podana Klientowi indywidualnie.

 • Zasady korzystania ze Sklepu

 •  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Zakupy wymagają zaakceptowania Regulaminu Sklepu,
 • Przy transakcji wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

   5.  Usługodawca  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia Regulaminu,  w szczególności gdy Klient:

–  podał w trakcie rejestracji w sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich oraz sklepu,

–  dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów lub sklepu,

–  dopuścił się zachowań, które są  niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa czy ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzą w dobre imię Sklepu Elegance,

   6.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  –  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   –  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   –  niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

       –  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu Elegance,

       –  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

       –  korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Polski, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy zarejestrować się za pomocą Facebook, Google+ lub email.
 2. Założenie Konta w Sklepie nie jest obowiązkowe.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto.
 4. Oferowane metody dostawy oraz płatności:
  – imoje-płatności online
  – przelew na konto bankowe
 5. Dostawa Produktu odbywa się tylko na terenie Polski
 6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska dpd,
 2. przesyłka kurierska pobraniowa dpd,
 3. Przesyłka paczkomatowa In Post,
 4. Odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu się) dostępny pod adresem sklepu: 
  Centrum Handlowe Hetman, ul. Kawaleryjska 17a lokal 31f, 15-324 Białystok

        2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto firmowe,
 2. Płatność gotówkowa przy odbiorze w sklepie stacjonarnym,
 3. Płatność za pobraniem,

         3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 • Zasady składania Zamówienia

1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.torebki-elegance.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

       b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

       c) wybranej metody płatności,

       d) wybranego sposobu dostawy,

       e) czasu dostawy

 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 •  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Elegance Barbara Dębska  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

      10.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (odbiór po wcześniejszym umówieniu się).

 •   Prawo odstąpienia od umowy/wymiana
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 3. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 5. Oświadczenie należy kierować na adres: torebki.elegance@gmail.com
 6. Towar w stanie niezmienionym, NIEUŻYWANY (NOWY), dobrze zabezpieczony, tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu z dowodem zakupu powinien być zwrócony na adres:
  Elegance Barbara Dębska,
  ul. Kawaleryjska 17a lokal 31f,
  15-324 Białystok,
  Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem, usługą e-przesyłka lub paczkomatami. Koszt zwrotu Produktu ponosi Konsument. 
 • Usługodawca po stwierdzeniu nienaruszalności zwróconego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi pieniądze za towar. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Istnieje możliwość wymiany towaru, na inny: np. kolor, model itp. na koszt kupującego. Jeżeli wymieniany produkt ma inną cenę niż pierwszy zakup różnica musi zostać uregulowana przed wysłaniem produktu.
  Jeżeli do wymiany dojdzie nie z winy Sklepu, kupujący pokrywa koszty przesyłek. 


 • Reklamacje

 • Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji  za pośrednictwem sprzedającego.
 • Reklamacji podlegają tylko wady ukryte zakupionego towaru, nie  dotyczy śladów naturalnego zużycia. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. 
 • Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do rękojmi.

 • Reklamacji nie podlegają:
  – widoczne w dniu zakupu drobne fałdy,
  – niejednolita struktura lica,
  – wygoda oraz komfort użytkowania,
  – naturalne zużycie, powstałe w trakcie użytkowania: uszkodzenia mechaniczne, mechaniczne przetarcia taśmy zamków i okuć metalowych oraz przetarcia skóry i innych użytych materiałów,
  –  uszkodzenia spowodowane praniem towaru,
  -zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu)
  – uszkodzenia powstałe wskutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania,
  – różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry,
  – samodzielnie wykonywane naprawy.

 • Reklamacje należy kierować na adres: torebki.elegance@gmail.com

Reklamowany towar należy odesłać na adres:
Elegance Barbara Dębska,
ul. Kawaleryjska 17a lokal 31f,
15-324 Białystok

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem, usługą e-przesyłka lub paczkomatami. Koszt odesłania reklamowanego towary ponosi kupujący.

Paczkę należy dobrze zabezpieczyć, tak by towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu (najlepiej w ten sam sposób jak zostało to zrobione przez nas). Do paczki należy dołączyć dokument z informacjami:

– numer zamówienia,

– imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego,

– dowód zakupu,

– zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego oraz towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową.
 •  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 • Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Usługodawca  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi ,
 •  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

        4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edytowania.

        5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Shopping Cart
Scroll to Top