Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.torebki-elegance.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z danego Serwisu, Administrator zbiera

dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także

informacje o aktywności Użytkownika w danym Serwisie. Poniżej zostały opisane

szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas

korzystania z Serwisów przez Użytkownika.

II. DEFINICJE

 1.  Administrator – ELEGANCE Barbara Dębska  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kawaleryjska 17a lokal 21a, 15-324 Białystok NIP 9660781072, REGON 050316371, BDO 000184859
 2.  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez m.in. IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3.  Polityka – niniejsza Polityka prywatności zamieszczona pod adresem: www.torebki-elegance.pl
 4.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

    kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.torebki-elegance.pl
 •  Sklep internetowy – sklep internetowy zamieszczony pod adresem
  www.torebki-elegance.pl
 •  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca dany Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.

III. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Składanie zamówień

1.  Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika danego Serwisu wiąże

się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako

obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie

skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

2.  Zakres przetwarzania danych osobowych:

-Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

-Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań firmy wobec Użytkownika.

w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Nadawanie przesyłek i ich lokalizowanie

 1.  Nadawanie przesyłek oraz ich lokalizowanie przez Użytkownika wiąże się

z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

2.   Dane osobowe są przetwarzane:

w celu realizacji i obsługi złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe

 1.  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu

elektronicznych formularzy kontaktowych. Kontakt z Administratorem w ramach danego

Serwisu może się odbywać w ramach różnych celów/ powodów: np. formularz kontaktowy, formularz ofertowy, formularz reklamacyjny,. Skorzystanie z danego formularza wymaga

podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie/ załatwienia zgłoszonej sprawy. Użytkownik może

czasem podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania/

zgłoszonej sprawy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w

celu przyjęcia i obsługi zapytania/ sprawy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości

obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 •  Dane osobowe w ramach różnych funkcjonalności Serwisów mogą być przetwarzane w następujących celach:

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. B 5/9 RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

–  w celu złożenia zapytania ofertowego – podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawnąprzetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w tym zgłaszania reklamacji związanych ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO) polegający na ochronie jego praw;

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem danego Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

IV.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1.   Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • Zgodę na przetwarzane danych można wycofać w dowolnym momencie.

V. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
 2.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących

Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia

takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane

osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede

wszystkim dostęp do danych osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie

przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Czas przetwarzania danych:

Uzyskane dane będziemy przetwarzać, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia przez Ciebie tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików) lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego.

VII. KONTAKT

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: torebki.elegance@gmail.com

Shopping Cart
Scroll to Top